GIÁ LUÔN TỐT NHẤT

Bảng giá dịch vụ Kaas.vn

Đăng ký ngay hôm nay để hưởng phiếu giảm giá lên tới 10% dịch vụ vĩnh viễn.

Gói DTC-1

800.000đ

Thống kê mô tả ✅

Cronbach’s Alpha ✅

EFA ✅

Tương quan ❌

Hồi quy ❌

T-Test, ANOVA ❌

Đăng ký ngay

Gói DTC-2

1.200.000đ

Thống kê mô tả ✅

Cronbach’s Alpha ✅

EFA ✅

Tương quan ✅

Hồi quy ✅

T-Test, ANOVA ❌

Đăng ký ngay

Gói DTC-3

2.200.000đ

Thống kê mô tả ✅

Cronbach’s Alpha ✅

EFA ✅

Tương quan ✅

Hồi quy ✅

T-Test, ANOVA ✅

Đăng ký ngay

Gói SDTC-1

2.500.000đ

Bao gồm gói DTC-3 ✅

CFA (AMOS) ✅

SEM (AMOS) ✅

Tổng hợp ❌

SmartPLS ❌

Nâng cao ❌

Đăng ký ngay

Gói SDTC-2

4.000.000đ

Bao gồm gói DTC-3 ✅

CFA (AMOS) ✅

SEM (AMOS) ✅

Hướng dẫn – giải thích ✅

Tổng hợp – SmartPLS ✅

Nâng cao ✅

Đăng ký ngay

Gói SDTC-3

500.000đ

Thống kê mô tả ❌

Cronbach’s Alpha ❌

EFA ❌

Tương quan ✅

Hồi quy ✅

T-Test, ANOVA ❌

Đăng ký ngay

Gói SSDTC-01

5.000.000đ

Bao gồm gói DTC-3 ✅

CFA (AMOS) ✅

SEM (AMOS) ✅

Hướng dẫn – giải thích ✅

Tổng hợp – SmartPLS ✅

Nâng cao ❌

Đăng ký ngay

Gói SSDTC-02

8.000.000đ

Bao gồm gói DTC-3 ✅

CFA (AMOS) ✅

SEM (AMOS) ✅

Hướng dẫn – giải thích ✅

Tổng hợp – SmartPLS ✅

Nâng cao ✅

Đăng ký ngay